ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

Έτος ιδρύσεως 1903

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

 

Ίδρυση – Τίτλος – Σκοπός – Έμβλημα

 

Άρθρο 1ο

 

Ίδρυση

Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωματείο με την επωνυμία ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» και έδρα τη Θεσσαλονίκη.

 

                 Άρθρο 2ο

Σκοπός

Σκοπός του σωματείου είναι:

1. Η  μορφωτική και πολιτιστική καλλιέργεια  των μελών του, και η ανάπτυξη της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.

2. Η εφαρμογή δράσεων και ενεργειών που στοχεύουν γενικά στην ανάπτυξη, τη  προβολή της Χαλκιδικής και την πρόοδο των κατοίκων της, είτε με ίδιες πρωτοβουλίες είτε σε συμπαράταξη με τις  Αυτοδιοικητικές  και τις άλλες τοπικές Αρχές της Χαλκιδικής.

3. Η μέριμνα για τη διάσωση και ανάδειξη της `Ιστορίας και της Λαογραφίας της Χαλκιδικής,  με ομιλίες, δημοσιεύσεις, εκδόσεις, με παρεμβάσεις στους κρατικούς και άλλους φορείς, με σχετικές προτάσεις και υποδείξεις για την αναγνώριση των εθνικών αγώνων της Χαλκιδικής, με ανέγερση ιστορικών μνημείων, και με  οργάνωση εκδηλώσεων που θα συντελούν  στην επίτευξη των στόχων αυτών και στην προβολή της Χαλκιδικής γενικότερα.

4. Η επικοινωνία και συνεργασία με συγγενή σωματεία, που έχουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς και που νόμιμα ιδρύθηκαν και λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, η οργάνωση κοινών εκδηλώσεων και δράσεων και η συμπαράταξη με αυτά σε κάθε ενέργεια  που αποσκοπεί στην επίτευξη του σκοπού των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου, στην πρόοδο της κατοίκων της Χαλκιδικής και γενικά στην ανάπτυξη αυτής.

 

 

Άρθρο 3ο

 

Επίτευξη των σκοπών

Η επίτευξη των ανωτέρω στόχων επιδιώκεται:

1. Με  διαλέξεις, παρουσιάσεις βιβλίων, φιλολογικά βραδινά, ημερίδες,  ενημερωτικές  συγκεντρώσεις, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, χορωδιακές και χορευτικές συναντήσεις, με οργάνωση συνεδρίων, με εκδρομές  στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και με άλλες εκδηλώσεις.

2. Με την έκδοση περιοδικού με την επωνυμία ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ που να απευθύνεται στο ευρύ κοινό, το οποίο να περιέχει θέματα που έχουν σχέση με τη Χαλκιδική, αλλά και  άρθρα λογοτεχνικά, ιστορικά και λαογραφικά καθώς και άρθρα μορφωτικά και  γενικότερου ενδιαφέροντος που να βοηθούν  στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου, στην προβολή του έργου του και στην ανάδειξη της Χαλκιδικής.

3. Με πάσης φύσεως έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις και δημοσιεύσεις, με  συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες και συζητήσεις, με  ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές που αποσκοπούν στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

4. Με τη συγκρότηση και λειτουργία  βιβλιοθήκης στην οποία, πέραν  των άλλων, να συμπεριληφθούν όλα όσα έχουν γραφεί για τη Χαλκιδική και όλα όσα έχουν γράψει Χαλκιδικιώτες συγγραφείς ή μέλη του Συλλόγου.

5. Με λειτουργία τμημάτων: Χορωδίας, χορευτικού, αθλητικού,  κοσμήματος, ορειβατικού, θεάτρου, μουσικής,  αθλητικού και όποιου άλλου ήθελε κρίνει σκόπιμο το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

5. Με τον εξοπλισμό και τη διατήρηση σε άριστη κατάσταση του ιδιόκτητου εντευκτηρίου (Εστίας).

6. Με κάθε άλλο νόμιμο μέσο που ήθελε κριθεί  από το εκάστοτε Δ.Σ., ότι συμβάλλει στην επιτυχία των σκοπών, όπως αυτοί ορίζονται στο παραπάνω άρθρο.

Άρθρο 4ο

 

Σφραγίδα – Έμβλημα

 

1. Η σφραγίδα του Σωματείου είναι κυκλοτερής και φέρει στο μέσον τη γεωγραφική παράσταση της Χαλκιδικής, στο κέντρο του περιγράμματος τη μορφή της κεφαλής του Αριστοτέλη και πέριξ την επιγραφή  ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» και το έτος ιδρύσεως του Συλλόγου 1903.

2. Ως έμβλημα του Συλλόγου, που θα αποτυπωθεί στο λάβαρό του, καθιερώνεται το περίγραμμα της Χαλκιδικής με την εικόνα του Αριστοτέλη στο κέντρο και στο επάνω μέρος του λαβάρου το λογότυπο ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» και στο κάτω μέρος της παράστασης το έτος ιδρύσεως του Συλλόγου 1903.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

 

Μέλη. Εγγραφή, δικαιώματα και υποχρεώσεις.

 

Άρθρο 5ο

 

Μέλη

Τα μέλη του Σωματείου είναι τακτικά και επίτιμα..

Άρθρο 6ο

Τακτικά μέλη

 Ως τακτικά μέλη δύνανται να εγγράφονται με αίτησή τους :

1.-Οι εγκαταστημένοι στη Θεσσαλονίκη ή στη Χαλκιδική ή σε οποιαδήποτε πόλη της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ενήλικες Χαλκιδικιώτες, άρρενες και θήλεις, οι σύζυγοι και τα τέκνα αυτών.

2. Επίσης ως μέλη δύνανται να εγγράφονται με αίτησή τους, στην οποία προσυπογράφουν ως «προτείνοντες» δύο τακτικά μέλη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και άλλα ενήλικα πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα ή εποχιακά στη Χαλκιδική ή έχουν κατοικία ή ακίνητη περιουσία ή εργάσθηκαν στο παρελθόν ή εργάζονται σήμερα σ΄  αυτήν ή την αγαπούν αποδεδειγμένα και επιθυμούν να συμβάλουν στην πρόοδο του Συλλόγου και της Χαλκιδικής.

3. Η εγγραφή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. και η ιδιότητα του μέλους αποκτιέται από την ημερομηνία της αποφάσεως αποδοχής της αιτήσεως από το Δ.Σ. και της αυθημερόν εγγραφής  του στο Μητρώο μελών του Συλλόγου.

4. Επίσης με απόφαση του Δ.Σ. διαγράφονται τα μέλη από το Μητρώο μελών, όταν συντρέξουν οι όροι που αναφέρονται στα επόμενα άρθρα.

5. Ως Χαλκιδική νοείται ο ιστορικός χώρος ο οποίος συμπίπτει με τα όρια της Χαλκιδικής χερσονήσου.

 

Άρθρο 7ο

Επίτιμα μέλη

 

Ως επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. και έγκριση της αμέσως επόμενης Γεν. Συνελεύσεως των μελών, πρόσωπα που έχουν στηρίξει ηθικά και οικονομικά το Σύλλογο ή έχουν προσφέρει έξοχες υπηρεσίες  για την επιτυχία των σκοπών που  επιδιώκει ή με το έργο, τις πράξεις και τις προσφορές τους έχουν συντελέσει στην ανάπτυξη της Χαλκιδικής. Οι διατελέσαντες πρόεδροι του Δ.Σ. του Συλλόγου δύνανται να ανακηρύσσονται επίτιμοι πρόεδροι με την ίδια διαδικασία.

Άρθρο 8ο

Συνδρομές, εισφορές, υποχρεώσεις

 1. Τα μέλη του Σωματείου καταβάλλουν υποχρεωτικά:

α. Εφάπαξ πέντε (5) € για δικαίωμα εγγραφής

β. Δεκαπέντε (15) € ως ετήσια συνδρομή, για την οποία, όπως και για την εγγραφή, εκδίδεται απόδειξη από το Ταμείο του Συλλόγου.

γ. Τις οριζόμενες από τη Γενική Συνέλευση εισφορές για την επιτυχία κάποιου συγκεκριμένου σκοπού.

δ. Τα οριζόμενα ανωτέρω ποσά των 5 και 15 ευρώ δύνανται να αναπροσαρμόζονται με αποφάσεις  του Δ.Σ. οι οποίες πρέπει να εγκρίνονται από τη Γεν. Συνέλευση.

 1. Τα επίτιμα μέλη δεν υπέχουν καμιά από τις ανωτέρω υποχρεώσεις.

3. Η καθυστέρηση καταβολής της ετήσιας συνδρομής για ένα ημερολογιακό έτος στερεί από το μέλος το δικαίωμα της συμμετοχής και της ψηφοφορίας στις Γενικές Συνελεύσεις. Στην περίπτωση αυτή ειδοποιείται εγγράφως για να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του προς τον Σύλλογο και τάσσεται εύλογη προθεσμία. Εάν και πάλι αδιαφορήσει, ειδοποιείται και δεύτερη φορά, μετά τρίμηνο,  εγγράφως ή τηλεφωνικώς. Εάν και μετά τη δεύτερη ειδοποίηση δεν ανταποκριθεί τότε διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. Γίνεται μνεία ότι σε περίπτωση καταβολής των καθυστερημένων οφειλών το μέλος που διαγράφηκε, κατά την ανωτέρω διαδικασία, επανεγγράφεται αυτοδικαίως χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία εγγραφής νέου μέλους. Επίσης ανά διετία δύναται το Δ.Σ,. εφόσον λόγοι οικονομικής συγκυρίας ή κοινωνικοί το επιβάλουν, να προβαίνει σε διακανονισμό των παλαιών οφειλών και να το ανακοινώνει σε όλα τα μέλη.

 1. Τα τακτικά μέλη του Σωματείου υποχρεούνται να παρευρίσκονται σε όλες τις συνελεύσεις του Σωματείου, να συζητούν για κάθε θέμα και να ψηφοφορούν  σ’ αυτές.
 2. Μέλος του Σωματείου που αντιτίθεται στους σκοπούς του ή καταδικάζεται τελεσιδίκως για ατιμωτικό αδίκημα ήτοι αδίκημα που συνεπάγεται έκπτωση από θέση δημοσίου υπαλλήλου, διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν από το Σωματείο κατά το άρθρο 87 του Α.Κ. Τα διαγραφόμενα ή αποχωρούντα μέλη δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄

 

Διοικητικό Συμβούλιο: Καθήκοντα-Υποχρεώσεις

 

Άρθρο 9

 1. Ο Σύλλογος διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), που εκλέγεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας από τη Γενική Συνέλευση των μελών του, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές υποχρεώσεις.
 2. Εκλεγέντες θεωρούνται οι κατά σειρά πρώτοι εννέα. Οι υπόλοιποι αποτελούν τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά εκλογής. Επί ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

Άρθρο 10ο

 

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Το εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο, στην πρώτη του συνεδρίαση μετά την εκλογή του , προεδρευόμενο από το μέλος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και επί ισοψηφίας από το μεγαλύτερο στην ηλικία, εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο μόρφωσης, πολιτισμού, ψυχαγωγίας, τον Έφορο χορού, θεάτρου και μουσικής, τον Έφορο εκδρομών, περιπάτων και επισκέψεων και τον Έφορο-κοσμήτορα της αιθούσης (Εστίας).

Άρθρο 11

 

Συνεδριάσεις – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικώς άπαξ του μηνός και εκτάκτως έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου ή γραπτή αίτηση τριών μελών του ή είκοσι τακτικών μελών του Σωματείου. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να το συγκαλέσει εντός πέντε ημερών.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται πέντε τουλάχιστον μέλη, μετέχουν όμως απαραιτήτως ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων Συμβούλων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή, εν απουσία αυτού, του παριστάμενου Αντιπροέδρου.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο προετοιμάζει τις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως, εκτελεί τις αποφάσεις της διαχειρίζεται την περιουσία και τις υποθέσεις του Σωματείου, λαμβάνει όλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των ζητημάτων που το απασχολούν, καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό και συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό του Σωματείου.
 4. Δύναται να διορίζει επιτροπές από μέλη εκτός του Συμβουλίου για την αμεσότερη μελέτη και επίλυση ζητημάτων που αφορούν το Σωματείο. Μπορεί επίσης να προσλαμβάνει βοηθητικό προσωπικό επ΄ αμοιβή, εάν και εφόσον ήθελε παραστεί ανάγκη.

Άρθρο 12

 

Παραιτήσεις

$11.     Σε περίπτωση παραιτήσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου καλείται σε αναπλήρωση του το πρώτο αναπληρωματικό μέλος και κατά σειράν το δεύτερο , τρίτο και ούτω καθεξής.

$12.     Σε παραίτηση του Προέδρου το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού συμπληρωθεί με κλήση του πρώτου επιλαχόντος, προεδρεύεται από τον Αντιπρόεδρο μέχρι λήξεως της θητείας του.

$13.     Παραίτηση τυχόν ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται σε έγκριση ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως του Σωματείου, που συγκαλείται εντός δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημερών και που δικαιούται με απόλυτη πλειοψηφία να αποδεχθεί ή να απορρίψει την παραίτηση. Σε περίπτωση αποδοχής της παραιτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργούνται νέες αρχαιρεσίες με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 13ο

 

Αντικατάσταση μελών Δ.Σ.

            Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν προσέρχεται σε τρείς συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις του, καλείται εγγράφως και αν δεν προσέλθει και κατά την τέταρτη φορά ή δεν δικαιολογεί την απουσία του, θεωρείται ότι υπέβαλε παραίτηση και αντικαθίσταται από ένα κατά σειράν αναπληρωματικό.

Άρθρο 14ο

 

Αρμοδιότητες Προέδρου

            Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των εκάστοτε τακτικών και εκτάκτων συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, λογοδοτεί ενώπιον των Γενικών Συνελεύσεων, συντάσσει την ημερήσια διάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες του τις σχέσεις  ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε άλλης Αρχής ή άλλου οποιουδήποτε Οργανισμού και προσώπου φυσικού ή νομικού, συμβάλλεται για λογαριασμό του Σωματείου με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπογράφει με το Γεν. Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα χρηματικά εντάλματα, τα δε γραμμάτια εισπράξεων και τις εντολές για ανάληψη καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα τα συνυπογράφει με τον Ταμία, εξαιτείται έκτακτες πιστώσεις για κάθε αναγκαία δαπάνη που δεν προβλέπεται από τον προϋπολογισμό, επικυρώνει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου , δίνει και αφαιρεί το λόγο στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικώς φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του Καταστατικού.

 

Άρθρο 15ο

 

Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου

            Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά σε όλα του τα καθήκοντα και δικαιώματα ο Αντιπρόεδρος και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρόντων Συμβούλων. Επίσης αναλαμβάνει τις  αρμοδιότητες των τομέων  της Αλληλεγγύης και του Εθελοντισμού.

Άρθρο 16ο

 

Αρμοδιότητες Γεν. Γραμματέα

            Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, το πρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, το Μητρώο των μελών, τη σφραγίδα, συντάσσει και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής, μεριμνά για την καταγραφή, ταξινόμηση, συντήρηση και φύλαξη του Αρχείου, εκτελεί κάθε γραφική εργασία και φυλλάσει τα κλειδιά του γραφείου. Τον Γεν. Γραμματέα συνεπικουρεί στην εκτέλεση των καθηκόντων του ο Ειδικός Γραμματέας, στον οποίο δύναται να μεταβιβάζει μέρος των καθηκόντων του με σύμφωνη γνώμη του Προέδρου και ο οποίος τον αναπληρώνει απόντα ή κωλυόμενο.

 

Άρθρο 17ο

 

Αρμοδιότητες Ταμία

Ο Ταμίας εισπράττει με αριθμημένες και θεωρημένες από τον Πρόεδρο διπλότυπες αποδείξεις τις συνδρομές και τα άλλα έσοδα του Συλλόγου, εγγράφοντας αυτά λεπτομερώς στο Βιβλίο Ταμείου και ενεργεί τις πληρωμές με βάσει αριθμημένα εντάλματα πληρωμής υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα στα όρια του προϋπολογισμού και των αποφάσεων του Δ.Σ.

Τηρεί τα απαιτούμενα για τη διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου βιβλία, μονογεγραμμένα και θεωρημένα από τον Πρόεδρο. Ο Ταμίας δεν δικαιούται να έχει στα χέρια του για τις ανάγκες του Σωματείου ποσό που υπερβαίνει τα χίλια (1.000)€ , ποσό που μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε επιπλέον ποσό υποχρεούται να καταθέτει σε αναγνωρισμένο από το νόμο πιστωτικό ίδρυμα στο όνομα του Σωματείου ή σε κοινό λογαριασμό στο όνομα του Προέδρου και του ίδιου. Οι αναλήψεις χρηματικών ποσών ενεργούνται από τον Ταμία ή το νόμιμο αναπληρωτή του με εντολή του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η αγορά ή εκποίηση χρεογράφων ή αξιών του Σωματείου.

Ο Ταμίας ευθύνεται προσωπικώς για εμπιστευμένα σ’ αυτόν χρήματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει, επ’ αμοιβή, σε ειδικό εισπράκτορα την είσπραξη συνδρομών ή άλλων οφειλών.

Τον ταμία απόντα η κωλυόμενο αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. οριζόμενο από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 18ο

 

Αρμοδιότητες Ειδικού Γραμματέα και Εφόρων

1. Ο Ειδικός Γραμματέας βοηθά  στα καθήκοντα του τον Γεν. Γραμματέα, αναλαμβάνει μέρος από τα καθήκοντα που ο τελευταίος του αναθέτει, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου και συνεπικουρεί τα άλλα μέλη του Δ.Σ. όταν του το αναθέσει ο Πρόεδρος. Τον Ειδικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. οριζόμενο από τον Πρόεδρο.

2. Ο Έφορος χορού-θεάτρου και μουσικής είναι αρμόδιος για  τη λειτουργία και τις εμφανίσεις της χορωδίας, του χορευτικού τμήματος, του θεατρικού τμήματος και των άλλων συναφών με το αντικείμενό του τμημάτων .Φροντίζει για τη εξεύρεση καταλλήλων δασκάλων-εκπαιδευτών, για τη  ραφή καταλλήλων στολών και για τη συμμετοχή σε συναντήσεις (φεστιβάλ) εισηγούμενος στο Δ.Σ. σχετικά.

Για τον ετήσιο χορό φροντίζει σύσσωμο το Δ.Σ. σε συνεργασία και  με όσους άλλους εκδηλώνουν σχετικό ενδιαφέρον. Τον Έφορο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. οριζόμενο από τον Πρόεδρο.

3. Ο Έφορος μόρφωσης-πολιτισμού-ψυχαγωγίας εισηγείται στο Δ.Σ. και φροντίζει για τη διοργάνωση εκδηλώσεων συναφών με τον αντικείμενο του (διαλέξεων, παρουσίασης  εργασιών και βιβλίων, διοργάνωση ημερίδων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων κ.λ.π., που αποσκοπούν στην εξύψωση του πολιτιστικού επιπέδου των μελών και συμβάλουν στη μόρφωση και την ψυχαγωγία τους). Τέλος είναι υπεύθυνος για τη συγκρότηση, τον πλουτισμό και τη λειτουργία  της βιβλιοθήκης.

Τον Έφορο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. οριζόμενο από τον Πρόεδρο.

4. Ο Έφορος εκδρομών - περιπάτων – επισκέψεων συγκεντρώνει πληροφορίες, ερευνά, δέχεται προτάσεις και εισηγείται  στο Δ.Σ.  τον καταρτισμό του προγράμματος εκδρομών, περιπάτων και επισκέψεων του Συλλόγου και φροντίζει για την καλή εκτέλεσή τους συνεπικουρούμενος και από άλλα μέλη του Δ.Σ. που ήθελαν ορισθεί από τον Πρόεδρο. ΤονΈφορο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. οριζόμενο από τον Πρόεδρο.

5. Ο Έφορος-Κοσμήτορας της αίθουσας μεριμνά για την ευταξία και άριστη εμφάνιση αισθητικά και λειτουργικά της αίθουσας του Συλλόγου και για την προετοιμασία της δεόντως  πριν από κάθε εκδήλωση. Επίσης μεριμνά για την καλή λειτουργία των μικροφωνικών εγκαταστάσεων και των προβολικών μηχανημάτων και τη  λειτουργία του πρόχειρου κυλικείο,  ώστε ανά  πάσα στιγμή να είναι έτοιμο για μικρή

 δεξίωση των επισκεπτών. Τον Έφορο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. οριζόμενο από τον Πρόεδρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

 

Γενικές Συνελεύσεις

 

Άρθρο 19ο

 

Σύγκληση – Λογοδοσία – Αρχαιρεσίες

 1. Εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους συγκαλείται τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών του Συλλόγου. Στις προσκλήσεις, που δημοσιεύονται στον ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟ ΛΟΓΟ ή αποστέλλονται στα μέλη οχτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνελεύσεως, ορίζονται Ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα που τα συζητηθούν.
 2. Πριν την έναρξη των εργασιών η Γεν. Συνέλευση με πρόταση του προέδρου του Δ.Σ.. ή με αυτοπροτάσεις, εκλέγει με ανάταση των χεριών το προεδρείο το οποίο όταν διενεργούνται αρχαιρεσίες λειτουργεί και ως τριμελής εφορευτική επιτροπή. Ο πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Γεν. Συνελεύσεως.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με τον Πρόεδρο ή το Γενικό Γραμματέα του λογοδοτεί για τα πεπραγμένα του οικονομικού έτους που έχει λήξει, ο Ταμίας εκθέτει την οικονομική κατάσταση του Σωματείου και ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής  διαβάζει την έκθεση της Επιτροπής.
 4. Η Γενική Συνέλευση δια βοής ή δι’ ανατάσεως της χειρός εγκρίνει ή απορρίπτει τα πεπραγμένα.
 5. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνελεύσεως του δευτέρου έτους της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου εννεαμελούς (9) Διοικητικού Συμβουλίου και τριμελούς (3) Εξελεγκτικής Επιτροπής με τα αναπληρωματικά μέλη τους.
 6. Η ψηφοφορία είναι μυστική και συντελείται με τη σταυροφορία των υποψηφίων, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε ενιαίο έντυπο ψηφοδέλτιο, έπειτα από αίτησή τους,  που υποβάλλεται τρεις (3) τουλάχιστο ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Εγγραφές ή διαγραφές ονομάτων καθιστούν άκυρο το ψηφοδέλτιο. Το ψηφοδέλτιο τυπώνεται με φροντίδα του απερχόμενου Δ.Σ.
 7. Κάθε μέλος – ψηφοφόρος δύναται να ψηφίσει μέχρι εννιά (9) υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
 8. Εξουσιοδοτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
 9. Για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται ως τακτικά μέλη κατά σειράν οι πρώτοι εννιά και για εξελεγκτική Επιτροπή οι πρώτοι τρείς. Οι λοιποί αποτελούν τα αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 10. Τακτικά μέλη που εγγράφονται τον τελευταίο μήνα προ της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών δεν δικαιούνται ούτε να ψηφοφορούν ούτε να εκλέγονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 11. Μετά την διαλογή των ψηφοδελτίων, την καταμέτρηση των ψήφων και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων συντάσσεται σχετικό πρακτικό, καταχωρούμενο στο βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και υπογραφόμενο από την Εφορευτική Επιτροπή ήτοι τον Πρόεδρο, τον Πρακτικογράφο και τον Ψηφολέκτη.
 12. Η θητεία των ανωτέρω οργάνων είναι διετής και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του δευτέρου έτους της θητείας τους και πάντως όχι βραδύτερον της 31ης Ιανουαρίου του επομένου έτους. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παραδώσει τη διοίκηση του Σωματείου εντός οκτώ (8) ημερών από την ανάδειξη του νέου.

Άρθρο 20ο

 

Απαρτία Γενικής Συνελεύσεως

      Η Γενική Συνέλευση των μελών θεωρείται νομίμως συγκροτημένη, εάν παρίσταται σ’ αυτή το 1/3 του όλου αριθμού των μελών που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους στο Ταμείο. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας κατά την πρώτη συνέλευση, αυτή επαναλαμβάνεται εντός οκτώ (8) ημερών από τη ματαίωση της χωρίς άλλη ειδοποίηση στον ίδιο τόπο και χρόνο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε θεωρείται νομίμως συγκροτημένη οσαδήποτε μέλη και αν παρίστανται.

Άρθρο 21ο

 

Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

      Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου έχει την ανώτατη εποπτεία και αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις του Σωματείου.

      Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και απολογισμό του Σωματείου, απαλλάσσει ή καταλογίζει ευθύνη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τον Ταμία για τις εργασίες τους, αποφασίζει για αγορά, υποθήκευση και εκποίηση ακινήτων και εκλέγει όλα τα όργανα του Σωματείου ήτοι Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή και την Εφορευτική Επιτροπή ήτοι τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως, τον πρακτικογράφο και τον ψηφολέκτη. Τέλος αποφασίζει για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό.

Άρθρο 22ο

 

Εξελεγκτική Επιτροπή

      Ο έλεγχος της διαχειρίσεως είναι έργο της Γενικής Συνελεύσεως,. Ορίζει Εξελεγκτική Επιτροπή από τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη, που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έργο της οποίας είναι ο διαχειριστικός έλεγχος και η υποβολή στη Γενική Συνέλευση του πορίσματος για έγκριση, συντάσσοντας σχετική έκθεση. Δέκα (10) ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως παραδίδονται στην Εξελεγκτική Επιτροπή τα ταμειακά βιβλία για έλεγχο.

Άρθρο 23ο

 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

      Ο Πρόεδρος με έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με αίτηση του 1/5 των ταμιακώς εντάξει τακτικών μελών δύναται να καλέσει τα μέλη του Σωματείου σε έκτακτη Γενική Συνέλευση για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων. Για τη συνέλευση αυτή ισχύουν οι ίδιοι όροι παραστάσεως και απαρτίας με τις τακτικές. Οι σχετικές προσκλήσεις κοινοποιούνται οχτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως. Σε περίπτωση αρνήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, η σύγκληση της γίνεται κατά τις διατάξεις του.

Άρθρο 24ο

 

Πόροι του Σωματείου

Οι πόροι του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Τακτικοί είναι τα έσοδα που προκύπτουν από τις εγγραφές και ετήσιες συνδρομές των μελών του, καθώς και οι τόκοι των κεφαλαίων του Σωματείου. Έκτακτοι είναι τα έσοδα από διάφορες δωρεές, εισπράξεις από εσπερίδες, εκδρομές, διαλέξεις ή συνεστιάσεις, κρατικές ή μη επιχορηγήσεις, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έσοδο. Δωρεές, χορηγίες, εισφορές κλπ. που προσφέρονται για σκοπούς που αντίκεινται στους σκοπούς του Συλλόγου δεν  γίνονται δεκτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

 

Τελικές Διατάξεις - Ορισμός εκπροσώπων, δημιουργία παραρτημάτων σε πόλεις και χωριά

 

Άρθρο 25ο

 1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής παύονται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα προηγούμενα άρθρα.
 2. Για τη σύγκληση της έκτακτης αυτής Γενικής Συνελεύσεως απαιτείται η υπογραφή αιτήσεως από το ήμισυ πλέον του ενός των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών και για τη λήψη σχετικής αποφάσεως τα 2/3 των παρόντων μελών.
 3. Ο Σύλλογος,  σε πόλεις και χωριά του Ν. Χαλκιδικής, της πόλης της Θεσσαλονίκης και όπου αλλού στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή κρίνει πρόσφορο, δημιουργεί Παραρτήματα ή ορίζει Εκπροσώπους του, με σκοπό να  αποτελούν συνδέσμους  της περιοχής εκείνης με το Σύλλογο, για αμεσότερη επικοινωνία των μελών με το Δ.Σ. , για την εγγραφή νέων μελών, για αμφίδρομη ενημέρωση, για τη διακίνηση του Παγχαλκιδικού Λόγου και των άλλων μηνυμάτων του Συλλόγου, για την διευκόλυνση των μελών στην οικονομική τακτοποίησή τους (καταβολή συνδρομών), για τη διευκόλυνση των μελών  προς  συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Συλλόγου, για την πληροφόρηση του Δ.Σ. σχετικά με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα κάθε περιοχής και ό,τι άλλο ήθελε καθορίσει το Δ.Σ.  Οι Εκπρόσωποι, των οποίων τα ονόματα ανακοινώνονται από τις σελίδες του Παγχαλκιδικού Λόγου, ώστε να τους γνωρίζουν τα μέλη,  επικοινωνούν συχνά με τον πρόεδρο του Συλλόγου και μετέχουν όποτε κληθούν, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.. χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 26ο

 

Διάλυση Σωματείου – Τροποποίηση Καταστατικού

1. Η διάλυση του Σωματείου ή η τροποποίηση του Καταστατικού δύναται να γίνει από τη Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται ειδικώς για το σκοπό αυτό, εάν είναι παρόντα, σύμφωνα

 με τα οριζόμενα στα άρθρα 19 και 20 του παρόντος, τα μισά τουλάχιστον από τα  ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη και εφόσον ψηφίσουν υπέρ της τροποποιήσεως ή της διαλύσεως τα ¾ τουλάχιστον των παρόντων μελών (άρθρο 99 Α.Κ.)

2.Μετά τη διάλυση του Συλλόγου η περιουσία του περιέρχεται στη Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής και εφόσον αυτή δεν υπάρχει στις δύο Μητροπόλεις Ιερισσού Αγ. ΄Ορους και Αρδαμερίου και Κασσανδρείας εξ   αδιαιρέτου.

Άρθρο 27ο

Διαχειριστικό έτος

            Το διαχειριστικό έτος του Σωματείου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Άρθρο 28ο

 

Δωρητές και ευεργέτες

 1. Δωρητές θεωρούνται όσοι προσφέρουν υπέρ του Σωματείου χρηματικό ποσό πάνω από τρεις χιλιάδες (3.000) και μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) €, ευεργέτες όσοι προσφέρουν χρηματικό ποσό πάνω από πέντε χιλιάδες  (5.000) και μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) € και μεγάλοι ευεργέτες όσοι προσφέρουν χρηματικό ποσό πάνω από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000)€.
 2. Αναλόγως θεωρούνται δωρητές, ευεργέτες ή μεγάλοι ευεργέτες όσοι κληροδοτούν στο Σωματείο αναλόγου αξίας κινητή ή ακίνητη περιουσία.
 3. Το ύψος των ανωτέρω ποσών δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως, όχι όμως πριν παρέλθει πενταετία από την τελευταία αναπροσαρμογή.

Άρθρο 29ο

 

Απρόβλεπτα ζητήματα

      Οποιοδήποτε θέμα δεν προβλέπεται ή δε ρυθμίζεται με το παρόν Καταστατικό λύνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που συγκαλείται για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με το νόμο και τα άρθρα 19 και 20 του παρόντος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των σχετικών με τα σωματεία νομών.

Άρθρο 30ο

 

Έγκριση και επικύρωση του Καταστατικού

      Το παρόν Καταστατικό, αποτελούμενο από τριάντα (30) άρθρα, αναγνώσθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο του , εγκρίθηκε και επικυρώθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15ης Ιανουαρίου 2012, που συγκλήθηκε ειδικά για την τροποποίηση του Καταστατικού.

Το Προεδρείο – Εφορευτική Επιτροπή της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως

Ο Πρόεδρος                     Ο Πρακτικογράφος               Ο Ψηφολέκτης

                                         Γεώργιος Γιουζέπας               Ιωάννης Γαλαρνιώτης       Παναγιώτης Κακαρίκας

Διεύθυνση

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
Μαντώς Μαυρογένους 23
542 49
Τηλ. 2310 32 38 39
Φαξ 2310 32 61 08
6946 470 157
6972 464 991
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τελευταία νέα

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 2023-2024

Έναρξη μαθημάτων παραδοσιακών χορών, από όλη την Ελλάδα, την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου στις 18:00, όπου θα συναντηθούμε όλοι μαζί για να χωριστούμε σε τμήματα, με το νέο μας χοροδιδάσκαλο, τον κ. Ζέττα Γιάννη. Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Πέμπτη 17:30 - 18:30 το 1ο τμήμα, 18:30 – 19:30 το 2ο τμήμα και το νεανικό τμήμα, το οποίο θα είναι δωρεάν και θα αποτελείται από χορευτές ηλικίες 18-40 ετών 19:30 – 20:30. Σας περιμένουμε όλους στην Εστία μας, στην οδό Μαντώς Μαυρογένους 23, στη Νέα Ελβετία, Χαριλάου Θεσσαλονίκη.
Καλή χορευτική χρονιά.
 
Το Δ.Σ.
 
 
   
 

10o ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ

Πραγματοποιήθηκε στις 12/8/2023 στην Παλαιόχωρα το 10ο Αντάμωμα χορευτικών που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παλαιόχωρας «Η Ελπίς», με τεράστια επιτυχία και μεγάλη προσέλευση κόσμου. Στο φετινό Αντάμωμα συμμετείχαν εννιά χορευτικά από τη Χαλκιδική και τη Θεσσαλονίκη. Τον Παγχαλκιδικό Σύλλογο εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κ. Κοτσάνης , ο Γεν. Γραμματέας κ. Λυρτζής και το μέλος του Δ.σ. κ. Ζαμπόκα   Το Χορευτικό του Συλλόγου πραγματοποίησεμε πολύ καλή εμφάνιση. Την παράσταση έκλεψε το Νεανικό τμήμα του Χορευτικού ομίλου Πολυγύρου που χόρεψε γνωστούς Ελληνικούς χορούς και καταχειροκροτήθηκε από τους παρευρισκομένους.

΄Ηταν μία υπέροχη εκδήλωση ,άριστα οργανωμένη από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Παλαιοχώρας, την οποία παρουσίασε ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου και Δημοτικός Σύμβουλος Πολυγύρου κ. Χρήστος Φυλαχτός

Το Δ.Σ. του Παγχαλκιδικού συγχαίρει θερμά όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης.